Meny

Hjem
Bestill møte
Logg inn

Vilkår for bruk av https://sak.legalis.no

1. Om tjenesten og partene

Denne avtalen er en avtale om digitalt møte med din valgte advokat hos Advokatfirmaet Legalis.

Tjenesten tilbys av Advokatfirmaet Legalis AS, Org.nr. 974675366, Universitetsgata 8, 0164 Oslo. Tlf. 22402300, e-post advokat@legalis.no («Legalis»).

Avtalen består av disse vilkårene og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom vilkår, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran. Lovgivning som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere vil supplere denne avtalen.

Avtalen inneholder informasjon om partenes rettigheter og plikter, samt behandling av personopplysninger, ansvarsbegrensninger og tvisteløsning.

2. Vilkår for å bruke tjenesten

For å kunne bruke eller få tilgang til tjenesten må du godta vilkårene i denne avtalen og logge inn på https://sak.legalis.no hvor tjenesten vil bli gjort tilgjengelig. Du godtar også at Legalis, for å kunne oppfylle avtalen mellom partene, behandler dine personopplysninger slik dette er beskrevet i Legaliss personvernerklæring.

Tjenesten er personlig og kan ikke overføres til eller benyttes av andre enn deg selv uten vårt samtykke.

3. Avtaleinngåelse og levering

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til Legalis. Første møte med advokaten betales på forhånd. Eventuelt arbeid før første møte og betaling for dette, f.eks. gjennomgang av dokumenter, avtales med advokaten og betales på forhånd. Videre bistand fra advokaten avtales direkte med advokaten i https://sak.legalis.no.

Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Legalis eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Tjenesten er levert når den er gjort tilgjengelig for deg på det avtalte leveringstidspunktet.

4. Kommunikasjon

Kommunikasjon med advokaten skjer kun elektronisk i https://sak.legalis.no. Du blir varslet om booket møte i e-posten du oppgir.

Du får varsel om gjennomførte betalinger og kvitteringer, nye meldinger, nye filer lastet opp, nye saker opprettet av advokat, nye møter opprettet av advokat, endring av møter, avbestilling og påminnere om møter som nærmer seg.

Selve møtet kan skje via telefon dersom du har avtalt dette med advokaten.

5. Pris og betaling

Prisen for tjenesten følger av den til enhver tid gjeldende prisliste for levering av Legaliss tjenester.

Pris for møte med advokat i https://sak.legalis.no er kr. 1050 per 30 min (inkludert mva.) og kr. 2300 per time (inkludert mva.).

Eventuelt forarbeid betales i tillegg til møtet, etter nærmere avtale med advokat.

Timepris for forarbeid er kr. 2300 (inkludert mva.) per time. Det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.

Videre beregning av tid og betaling for dette etter møtet blir avtalt med din advokat. Det gis et pristilbud i https://sak.legalis.no for oppdraget eller deler av oppdraget. Pristilbudet kan aksepteres eller forkastes av deg, og forhåndsbetales ved aksept av tilbudet.

Betaling skjer på det tidspunkt som partene har avtalt, ved hjelp av den eller de betalingsløsninger som Legalis har tilgjengelig til enhver tid.

6. Avbestilling og angrerett

Du kan avbestille tjenesten før den blir levert.

Avbestilling mot refusjon av det innbetalte beløpet for møtet kan skje frem til 24 timer før møtet. Avbestilles møtet senere enn 24 timer før oppsatt møtetid, tas det betalt kr. 250,- (inkl. mva.) i standard avbestillingsgebyr.

Dersom det er gitt samtykke til førtidig oppstart av levering før angrefrist har løpt ut, og advokat har utført arbeid før møtet, f.eks. gjennomgang av skriftlig materiale, blir dette fakturert iht. avtale med advokat.

Du får varsel om møtet ditt før siste mulighet til kostnadsfri avbestilling.

Du kan enkelt avbestille møte i https://sak.legalis.no. For å avbestille logger du deg inn på «min-side», finner møtet i listen og klikker «Avbestill / refunder». Du vil motta en avbestillingsbekreftelse på e-post og få pengene tilbake på din konto innen 5-10 dager.

Du har i tillegg 14 dagers angrerett fra den dagen avtalen inngås, så sant avtaleinngåelsen har skjedd utelukkende ved hjelp av fjernkommunikasjon eller utenfor vårt faste utsalgssted.

Du kan bruke angreretten ved å gi beskjed til Legalis innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten har blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrerett gjelder ikke etter at tjenesten er fullført, forutsatt at du uttrykkelig har samtykket til at levering starter før utløpet av angrefristen på 14 dager, og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført.

Dersom du benytter deg av angreretten etter uttrykkelig å ha anmodet advokaten om å starte oppdraget før angrefristen er gått ut og før oppdraget er fullført, må du betale et rimelig vederlag for den delen av oppdraget som er levert frem til tidspunkt for bruk av angreretten. I praksis betyr dette betaling for medgått tid.

7. Forsinket levering

Dersom Legalis ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du enten holde vederlag tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Legalis.

Du må gi Legalis melding om krav som fremsettes som følge av forsinkelse. Dine krav kan tapes etter alminnelige regler om passivitet hvis du venter så lenge med å gi melding at det ville virke illojalt overfor Legalis å gjøre gjeldende krav. Retten til å gjøre gjeldende krav kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Duhar bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

7.1 Tilbakeholdsrett

Du kan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av forsinket levering fra Legalis’ side, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

7.2 Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Legalis. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Legalis ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Legalis at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Legalis oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.

7.3 Heving

Dersom Legalis ikke leverer på tidspunktet som er avtalt mellom partene, kan du heve kjøpet dersom tjenesten heller ikke blir levert uten unødig opphold eller innen en tilleggsfrist som partene uttrykkelig har blitt enige om

Du kan heve kjøpet umiddelbart hvis Legalis nekter å levere tjenesten eller det er klart at Legalis ikke kommer til å levere. Tilsvarende gjelder hvis det er avtalt eller fremgår klart av omstendighetene at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende for deg, og Legalis ikke har levert til riktig tid.

7.4 Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Legalis godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Legalis’ kontroll som man ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som du er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at du påføres en konkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.

Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av personskade eller for tap i næringsvirksomhet.

8. Mangel ved tjenesten

Tjenesten vil kunne ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med det som er avtalt om blant annet art, mengde, kvalitet, veiledning og kundeservice.

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du enten holde vederlag tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Legalis.

Du må gi Legalis melding om krav som fremsettes som følge av mangelen. Dine krav kan tapes etter alminnelige regler om passivitet hvis du venter så lenge med å gi melding at det ville virke illojalt overfor Legalis å gjøre gjeldende krav. Retten til å gjøre gjeldende krav kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Du har bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

8.1 Tilbakeholdsrett

Du kan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.2 Retting eller omlevering (avhjelp)

Du kan kreve at en mangel rettes eller at en tilsvarende ytelse uten mangel blir levert. Legalis kan motsette seg dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller påfører Legalis urimelige kostnader.

Uavhengig av hva du ønsker, står Legalis fritt til å velge om avhjelp skal skje gjennom at en mangel rettes eller ved at det leveres en tilsvarende ytelse uten mangel (omlevering), så sant dette skjer innen rimelig tid og ikke medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for deg.

Dersom retting eller omlevering ikke skjer innen rimelig tid, eller medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for deg, kan du avvise dette.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Legalis tilby retting eller omlevering hvis tilbud om dette fremsettes uten opphold.

Du kan likevel kreve prisavslag eller heving umiddelbart hvis mangelen etter sin art er så alvorlig at det ikke er rimelig å forvente at du skal godta et avhjelpstilbud.

8.3 Prisavslag

Hvis mangelen ikke rettes eller ytelsen ikke omleveres, kan du kreve et prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom ytelsens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

8.4 Heving

I stedet for å kreve prisavslag kan du heve avtalen, med mindre Legalis beviser at mangelen er uvesentlig.

8.5 Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av mangelen.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som du er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at du påføres en konkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.

Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av personskade eller for tap i næringsvirksomhet.

9. Kontraktsbrudd fra kjøper

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller gjeldende lovgivning, og dette ikke skyldes Legalis eller forhold på Legalis’ side, kan Legalis holde ytelsen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning og rente fra kjøperen.

9.1 Tilbakeholdsrett

Dersom du ikke betaler på avtalt tidspunkt, kan Legalis holde ytelsen tilbake eller stanse videre levering inntil du betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

9.2 Oppfyllelse

Legalis kan fastholde avtalen og kreve at du betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i betalingsformidlingen eller andre forhold utenfor din kontroll som du ikke kan overvinne.

Er tjenesten ennå ikke levert, tapes retten til å kreve oppfyllelse hvis Legalis venter urimelig lenge med å fremme kravet.

9.3 Heving

Legalis kan heve avtalen på grunn av forsinket betaling eller annet vesentlig kontraktsbrudd fra din side. Fastsetter Legalis en rimelig tilleggsfrist for betaling og du ikke betaler innen denne fristen, kan Legalis heve kjøpet.

Legalis forbeholder seg retten til å heve avtalen også i tilfeller hvor du har fått levert tjenesten.

9.4 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Legalis kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9.5 Erstatning

Legalis kan kreve erstatning for det tapet Legalis lider som følge av kontraktsbrudd fra din side. Dette gjelder likevel ikke så langt du godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i betalingsformidlingen eller en annen hindring utenfor din kontroll som du ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som Legalis er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Hindres du i å oppfylle avtalen til rett tid, skal du melde fra til Legalis om dette. Får Legalis ikke en slik melding innen rimelig tid etter at du fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Legalis kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde blitt gitt i tide.

9.6 Manglende spesifikasjon

Skal tjenesten utvikles etter dine spesifikasjoner og du ikke bidrar med slike spesifikasjoner til avtalt tid eller innen rimelig tid etter at Legalis har oppfordret til det, kan Legalis selv bestemme spesifikasjonene i samsvar med hva som må antas at er i din interesse. Dette hindrer ikke Legalis i å gjøre gjeldende andre krav.

Du vil bli opplyst om de spesifikasjonene som vil bli brukt, og få en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Endrer du ikke spesifikasjonene i tide etter å ha fått Legalis’ melding, blir Legalis’ spesifikasjoner bindende.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Legalis. Med mindre du samtykker til noe annet, kan Legalis, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Legalis skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Legalis skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Mer informasjon om behandlingen av kjøpers personopplysninger fremgår av Legalis’ personvernerklæring: https://legalis.no/personvern

11. Klageadgang og konfliktløsning

Klager rettes til Legalis innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling: Se https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage

Europa-Kommisjonens klageportal kan også benyttes for å inngi en klage. Dette er særlig relevant dersom du er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Det opplyses at Legalis i henhold til regler for advokater har ansvarsforsikring til dekning av eventuelt erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomhet.

 

Logo

© 2023 Legalit AS.

Vilkår for bruk av https://sak.legalis.no

1. Om tjenesten og partene

Denne avtalen er en avtale om digitalt møte med din valgte advokat hos Advokatfirmaet Legalis.

Tjenesten tilbys av Advokatfirmaet Legalis AS, Org.nr. 974675366, Universitetsgata 8, 0164 Oslo. Tlf. 22402300, e-post advokat@legalis.no («Legalis»).

Avtalen består av disse vilkårene og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom vilkår, går det som er særskilt avtalt mellom partene foran. Lovgivning som regulerer kjøp av tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere vil supplere denne avtalen.

Avtalen inneholder informasjon om partenes rettigheter og plikter, samt behandling av personopplysninger, ansvarsbegrensninger og tvisteløsning.

2. Vilkår for å bruke tjenesten

For å kunne bruke eller få tilgang til tjenesten må du godta vilkårene i denne avtalen og logge inn på https://sak.legalis.no hvor tjenesten vil bli gjort tilgjengelig. Du godtar også at Legalis, for å kunne oppfylle avtalen mellom partene, behandler dine personopplysninger slik dette er beskrevet i Legaliss personvernerklæring.

Tjenesten er personlig og kan ikke overføres til eller benyttes av andre enn deg selv uten vårt samtykke.

3. Avtaleinngåelse og levering

Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til Legalis. Første møte med advokaten betales på forhånd. Eventuelt arbeid før første møte og betaling for dette, f.eks. gjennomgang av dokumenter, avtales med advokaten og betales på forhånd. Videre bistand fra advokaten avtales direkte med advokaten i https://sak.legalis.no.

Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Legalis eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Tjenesten er levert når den er gjort tilgjengelig for deg på det avtalte leveringstidspunktet.

4. Kommunikasjon

Kommunikasjon med advokaten skjer kun elektronisk i https://sak.legalis.no. Du blir varslet om booket møte i e-posten du oppgir.

Du får varsel om gjennomførte betalinger og kvitteringer, nye meldinger, nye filer lastet opp, nye saker opprettet av advokat, nye møter opprettet av advokat, endring av møter, avbestilling og påminnere om møter som nærmer seg.

Selve møtet kan skje via telefon dersom du har avtalt dette med advokaten.

5. Pris og betaling

Prisen for tjenesten følger av den til enhver tid gjeldende prisliste for levering av Legaliss tjenester.

Pris for møte med advokat i https://sak.legalis.no er kr. 1050 per 30 min (inkludert mva.) og kr. 2300 per time (inkludert mva.).

Eventuelt forarbeid betales i tillegg til møtet, etter nærmere avtale med advokat.

Timepris for forarbeid er kr. 2300 (inkludert mva.) per time. Det beregnes minst en fjerdedels time (ett kvarter) for hver arbeidsøkt som utføres. Det gjøres i den forbindelse oppmerksom på at alt tidsforbruk i anledning saken, herunder inngående og utgående korrespondanse (også elektronisk) og telefonsamtaler danner grunnlag for salæret.

Videre beregning av tid og betaling for dette etter møtet blir avtalt med din advokat. Det gis et pristilbud i https://sak.legalis.no for oppdraget eller deler av oppdraget. Pristilbudet kan aksepteres eller forkastes av deg, og forhåndsbetales ved aksept av tilbudet.

Betaling skjer på det tidspunkt som partene har avtalt, ved hjelp av den eller de betalingsløsninger som Legalis har tilgjengelig til enhver tid.

6. Avbestilling og angrerett

Du kan avbestille tjenesten før den blir levert.

Avbestilling mot refusjon av det innbetalte beløpet for møtet kan skje frem til 24 timer før møtet. Avbestilles møtet senere enn 24 timer før oppsatt møtetid, tas det betalt kr. 250,- (inkl. mva.) i standard avbestillingsgebyr.

Dersom det er gitt samtykke til førtidig oppstart av levering før angrefrist har løpt ut, og advokat har utført arbeid før møtet, f.eks. gjennomgang av skriftlig materiale, blir dette fakturert iht. avtale med advokat.

Du får varsel om møtet ditt før siste mulighet til kostnadsfri avbestilling.

Du kan enkelt avbestille møte i https://sak.legalis.no. For å avbestille logger du deg inn på «min-side», finner møtet i listen og klikker «Avbestill / refunder». Du vil motta en avbestillingsbekreftelse på e-post og få pengene tilbake på din konto innen 5-10 dager.

Du har i tillegg 14 dagers angrerett fra den dagen avtalen inngås, så sant avtaleinngåelsen har skjedd utelukkende ved hjelp av fjernkommunikasjon eller utenfor vårt faste utsalgssted.

Du kan bruke angreretten ved å gi beskjed til Legalis innen 14 dager fra dagen etter avtalen ble inngått. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Du har bevisbyrden for at angreretten har blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrerett gjelder ikke etter at tjenesten er fullført, forutsatt at du uttrykkelig har samtykket til at levering starter før utløpet av angrefristen på 14 dager, og har erkjent at det ikke er angrerett etter at tjenesten er fullført.

Dersom du benytter deg av angreretten etter uttrykkelig å ha anmodet advokaten om å starte oppdraget før angrefristen er gått ut og før oppdraget er fullført, må du betale et rimelig vederlag for den delen av oppdraget som er levert frem til tidspunkt for bruk av angreretten. I praksis betyr dette betaling for medgått tid.

7. Forsinket levering

Dersom Legalis ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du enten holde vederlag tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Legalis.

Du må gi Legalis melding om krav som fremsettes som følge av forsinkelse. Dine krav kan tapes etter alminnelige regler om passivitet hvis du venter så lenge med å gi melding at det ville virke illojalt overfor Legalis å gjøre gjeldende krav. Retten til å gjøre gjeldende krav kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Duhar bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

7.1 Tilbakeholdsrett

Du kan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av forsinket levering fra Legalis’ side, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

7.2 Oppfyllelse

Du kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Legalis. Du kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Legalis ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Legalis at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Legalis oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan du likevel kreve oppfyllelse.

7.3 Heving

Dersom Legalis ikke leverer på tidspunktet som er avtalt mellom partene, kan du heve kjøpet dersom tjenesten heller ikke blir levert uten unødig opphold eller innen en tilleggsfrist som partene uttrykkelig har blitt enige om

Du kan heve kjøpet umiddelbart hvis Legalis nekter å levere tjenesten eller det er klart at Legalis ikke kommer til å levere. Tilsvarende gjelder hvis det er avtalt eller fremgår klart av omstendighetene at levering innen eller på et bestemt tidspunkt er avgjørende for deg, og Legalis ikke har levert til riktig tid.

7.4 Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Legalis godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Legalis’ kontroll som man ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som du er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at du påføres en konkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.

Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av personskade eller for tap i næringsvirksomhet.

8. Mangel ved tjenesten

Tjenesten vil kunne ha en mangel dersom den ikke er i samsvar med det som er avtalt om blant annet art, mengde, kvalitet, veiledning og kundeservice.

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du enten holde vederlag tilbake, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Legalis.

Du må gi Legalis melding om krav som fremsettes som følge av mangelen. Dine krav kan tapes etter alminnelige regler om passivitet hvis du venter så lenge med å gi melding at det ville virke illojalt overfor Legalis å gjøre gjeldende krav. Retten til å gjøre gjeldende krav kan tapes også etter foreldelseslovens regler om foreldelse.

Du har bevisbyrden for at krav er blitt gjort gjeldende, og melding om dette bør derfor skje skriftlig (e-post eller brev).

8.1 Tilbakeholdsrett

Du kan holde tilbake vederlag for å dekke krav som følge av mangelen, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet.

8.2 Retting eller omlevering (avhjelp)

Du kan kreve at en mangel rettes eller at en tilsvarende ytelse uten mangel blir levert. Legalis kan motsette seg dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller påfører Legalis urimelige kostnader.

Uavhengig av hva du ønsker, står Legalis fritt til å velge om avhjelp skal skje gjennom at en mangel rettes eller ved at det leveres en tilsvarende ytelse uten mangel (omlevering), så sant dette skjer innen rimelig tid og ikke medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for deg.

Dersom retting eller omlevering ikke skjer innen rimelig tid, eller medfører en kostnad eller vesentlig ulempe for deg, kan du avvise dette.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Legalis tilby retting eller omlevering hvis tilbud om dette fremsettes uten opphold.

Du kan likevel kreve prisavslag eller heving umiddelbart hvis mangelen etter sin art er så alvorlig at det ikke er rimelig å forvente at du skal godta et avhjelpstilbud.

8.3 Prisavslag

Hvis mangelen ikke rettes eller ytelsen ikke omleveres, kan du kreve et prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom ytelsens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

8.4 Heving

I stedet for å kreve prisavslag kan du heve avtalen, med mindre Legalis beviser at mangelen er uvesentlig.

8.5 Erstatning

Du kan kreve erstatning for lidt tap som følge av mangelen.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som du er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet. Som tap regnes også at du påføres en konkret og ikke ubetydelig ulempe ved kontraktsbruddet.

Det kan ikke kreves erstatning for tap som følge av personskade eller for tap i næringsvirksomhet.

9. Kontraktsbrudd fra kjøper

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller gjeldende lovgivning, og dette ikke skyldes Legalis eller forhold på Legalis’ side, kan Legalis holde ytelsen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning og rente fra kjøperen.

9.1 Tilbakeholdsrett

Dersom du ikke betaler på avtalt tidspunkt, kan Legalis holde ytelsen tilbake eller stanse videre levering inntil du betaler eller stiller betryggende sikkerhet for kravet.

9.2 Oppfyllelse

Legalis kan fastholde avtalen og kreve at du betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i betalingsformidlingen eller andre forhold utenfor din kontroll som du ikke kan overvinne.

Er tjenesten ennå ikke levert, tapes retten til å kreve oppfyllelse hvis Legalis venter urimelig lenge med å fremme kravet.

9.3 Heving

Legalis kan heve avtalen på grunn av forsinket betaling eller annet vesentlig kontraktsbrudd fra din side. Fastsetter Legalis en rimelig tilleggsfrist for betaling og du ikke betaler innen denne fristen, kan Legalis heve kjøpet.

Legalis forbeholder seg retten til å heve avtalen også i tilfeller hvor du har fått levert tjenesten.

9.4 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Legalis kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Du kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9.5 Erstatning

Legalis kan kreve erstatning for det tapet Legalis lider som følge av kontraktsbrudd fra din side. Dette gjelder likevel ikke så langt du godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i betalingsformidlingen eller en annen hindring utenfor din kontroll som du ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Erstatningen skal svare til tapet, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som Legalis er påført ved kontraktsbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet.

Hindres du i å oppfylle avtalen til rett tid, skal du melde fra til Legalis om dette. Får Legalis ikke en slik melding innen rimelig tid etter at du fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan Legalis kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om meldingen hadde blitt gitt i tide.

9.6 Manglende spesifikasjon

Skal tjenesten utvikles etter dine spesifikasjoner og du ikke bidrar med slike spesifikasjoner til avtalt tid eller innen rimelig tid etter at Legalis har oppfordret til det, kan Legalis selv bestemme spesifikasjonene i samsvar med hva som må antas at er i din interesse. Dette hindrer ikke Legalis i å gjøre gjeldende andre krav.

Du vil bli opplyst om de spesifikasjonene som vil bli brukt, og få en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Endrer du ikke spesifikasjonene i tide etter å ha fått Legalis’ melding, blir Legalis’ spesifikasjoner bindende.

10. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Legalis. Med mindre du samtykker til noe annet, kan Legalis, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Legalis skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Legalis skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Mer informasjon om behandlingen av kjøpers personopplysninger fremgår av Legalis’ personvernerklæring: https://legalis.no/personvern

11. Klageadgang og konfliktløsning

Klager rettes til Legalis innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling: Se https://www.forbrukertilsynet.no/har-du-en-klage

Europa-Kommisjonens klageportal kan også benyttes for å inngi en klage. Dette er særlig relevant dersom du er bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Det opplyses at Legalis i henhold til regler for advokater har ansvarsforsikring til dekning av eventuelt erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomhet.

 

Vi bruker cookies for å:
  1. Sørge for at betalinger som skjer ikke er svindelforsøk
  2. Se anonymisert statistikk om brukerne våre
  3. Identifisere deg når du bruker tjenesten